CÁCH ĐỔI TỪ HỆ 16 SANG HỆ 2

Nhập số hex:
16
*
Đổi
*
Cài lại
*
Hoán đổi
Số thập phân:
10
Số thập phân từ bỏ phần bù bao gồm vết 2:
10
Số nhị phân:
2
Các bước tính số thập phân:

Công vắt đổi khác thập phân sang trọng thập lục phân ►


*
*
*
*

Làm chũm như thế nào để biến đổi từ hệ thập lục phân lịch sự hệ thập phân

Số thập phân thông thường là tổng các chữ số được nhân cùng với lũy thừa của 10.

137 trong cơ số 10 bởi từng chữ số nhân với lũy thừa khớp ứng của nó là 10:

137 10 = 1 × 10 2 + 3 × 10 1 + 7 × 10 0 = 100 + 30 + 7

Các số hex được gọi theo cùng một bí quyết, tuy thế từng chữ số đếm lũy quá của 16 chũm vày lũy thừa của 10.

Đối cùng với số hex có n chữ số:

d n-1 ... d 3 d 2 d 1 d 0

Nhân từng chữ số của số hex với lũy vượt tương ứng của chính nó là 16 và tổng:

thập phân = d n-1 × 16 n-1 + ... + d 3 × 16 3 + d 2 × 16 2 + d 1 × 16 1 + d 0 × 16 0

ví dụ như 1

3B trong cơ số 16 bởi mỗi chữ số nhân với 16 n tương xứng của nó :

3B 16 = 3 × 16 1 + 11 × 16 0 = 48 + 11 = 59 10

lấy ví dụ như số 2

E7A9 trong cơ số 16 bằng từng chữ số nhân cùng với 16 n tương ứng của nó :

E7A9 16 = 14 × 16 3 + 7 × 16 2 + 10 × 16 1 + 9 × 16 0 = 57344 + 1792 + 160 + 9 = 59305 10

ví dụ như # 3

0,8 trong cơ số 16:

0,8 16 = 0 × 16 0 + 8 × 16 -1 = 0 + 0,5 = 0,5 10

Bảng đổi khác hệ thập lục phân thanh lịch thập phân

Cơ số hex 16Cơ số thập phân 10Phép tính
0 0 -
1 1 -
2 2 -
3 3 -
4 4 -
5 5 -
6 6 -
7 7 -
8 8 -
9 9 -
A 10 -
B 11 -
C 12 -
D 13 -
E 14 -
F 15 -
10 16 1 × 16 1 + 0 × 16 0 = 16
11 17 1 × 16 1 + 1 × 16 0 = 17
12 18 1 × 16 1 + 2 × 16 0 = 18
13 19 1 × 16 1 + 3 × 16 0 = 19
14 20 1 × 16 1 + 4 × 16 0 = 20
15 21 1 × 16 1 + 5 × 16 0 = 21
16 22 1 × 16 1 + 6 × 16 0 = 22
17 23 1 × 16 1 + 7 × 16 0 = 23
18 24 1 × 16 1 + 8 × 16 0 = 24
19 25 1 × 16 1 + 9 × 16 0 = 25
1A 26 1 × 16 1 + 10 × 16 0 = 26
1B 27 1 × 16 1 + 11 × 16 0 = 27
1C 28 1 × 16 1 + 12 × 16 0 = 28
1D 29 1 × 16 1 + 13 × 16 0 = 29
1E 30 1 × 16 1 + 14 × 16 0 = 30
1F 31 1 × 16 1 + 15 × 16 0 = 31
20 32 2 × 16 1 + 0 × 16 0 = 32
30 48 3 × 16 1 + 0 × 16 0 = 48
40 64 4 × 16 1 + 0 × 16 0 = 64
50 80 5 × 16 1 + 0 × 16 0 = 80
60 96 6 × 16 1 + 0 × 16 0 = 96
70 112 7 × 16 1 + 0 × 16 0 = 112
80 128 8 × 16 1 + 0 × 16 0 = 128
90 144 9 × 16 1 + 0 × 16 0 = 144
A0 160 10 × 16 1 + 0 × 16 0 = 160
B0 176 11 × 16 1 + 0 × 16 0 = 176
C0 192 12 × 16 1 + 0 × 16 0 = 192
D0 208 13 × 16 1 + 0 × 16 0 = 208
E0 224 14 × 16 1 + 0 × 16 0 = 224
F0 240 15 × 16 1 + 0 × 16 0 = 240
100 256 1 × 16 2 + 0 × 16 1 + 0 × 16 0 = 256
200 512 2 × 16 2 + 0 × 16 1 + 0 × 16 0 = 512
300 768 3 × 16 2 + 0 × 16 1 + 0 × 16 0 = 768
400 10244 × 16 2 + 0 × 16 1 + 0 × 16 0 = 1024

Công thay thay đổi thập phân sang thập lục phân ►


Trang công ty | Web | Tân oán học | Điện | Máy tính | Sở chuyển đổi | Công cụ