Bộ Tiêu Chí Chất Lượng Bệnh Viện

Bộ tiêu chí unique bệnh viện Việt Nam

Theo đó, bộ tiêu chí gồm 83 tiêu chí chính thức, chia thành 5 phần với nội dung chính như sau:- Phần A: tìm hiểu người bệnh (19 tiêu chí);- Phần B: cải cách và phát triển nguồn lực lượng lao động (14 tiêu chí);- Phần C: vận động chuyên môn (35 tiêu chí);- Phần D: Hoạt động cách tân chất lượng (11 tiêu chí);- Phần E: tiêu chuẩn đặc thù siêng khoa (4 tiêu chí).Trong đó, mỗi tiêu chí đề cập một vấn đề xác định, được xây dựng dựa trên năm bậc thang chất lượng gồm:- mức 1: yếu (chưa thực hiện, chưa đổi mới chất lượng hoặc vi phạm luật quy định);- nấc 2: vừa đủ (đã tùy chỉnh cấu hình yếu tố đầu vào);- nấc 3: khá (hoàn thiện nguyên tố đầu vào, có tác dụng đầu ra);- nấc 4: giỏi (kết quả đầu ra output tốt, gồm nghiên cứu, review lại công dụng thực hiện);- mức 5: tốt nhất có thể (kết quả áp sạc ra tốt, có vận dụng để cải tiến chất lượng, tiếp cận với unique bệnh viện những nước trong khu vực và tiên tiến và phát triển trên gắng giới).Quyết định 6858/QĐ-BYT bao gồm hiệu lực tính từ lúc ngày ký.

Bạn đang xem: Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện


MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ Y TẾ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 6858/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 18 mon 11 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ chế độ Khám bệnh, chữa căn bệnh ngày 23tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 17tháng 9 năm 2011 của chính phủ nước nhà quy định chi tiết và giải đáp thi hành một số trong những điềucủa hình thức Khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31tháng 8 năm 2012 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và cơcấu tổ chức của bộ Y tế;

Căn cứ Thông tứ số 19/2013/TT-BYT ngày 12tháng 7 năm 2013 của bộ Y tế về việc hướng dẫn cai quản chất lượng thương mại dịch vụ khám,chữa dịch tại bệnh dịch viện;

Theo ý kiến đề nghị của cục trưởng Cục cai quản Khám,chữa bệnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo quyết định này “Bộ tiêu chí quality bệnh viện Việt Nam”, baogồm 83 tiêu chí chất lượng.

Điều 2. “Bộtiêu chí unique bệnh viện Việt Nam” được áp dụng để tiến công giá, ghi nhận vàcải tiến quality cho tổng thể các bệnh viện Nhà nước và bốn nhân.

Điều 3. GiaoCục cai quản Khám, chữa bệnh làm làm mai hướng dẫn những đơn vị có liên quan triểnkhai triển khai “Bộ tiêu chí quality bệnh viện Việt Nam” và thường xuyên nghiêncứu, xây dựng bổ sung cập nhật các tiêu chí chất lượng khác.

Điều 4. Quyếtđịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 5. Cácông, bà Chánh công sở Bộ, cục trưởng Cục làm chủ Khám, chữa trị bệnh, viên trưởngCục thống trị Y, Dược cổ truyền, Chánh thanh tra Bộ, những vụ trưởng, viên trưởng,Giám đốc các bệnh viện trực thuộc cỗ Y tế, người có quyền lực cao Sở Y tế những tỉnh, thành phốtrực trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế những Bộ, ngành cùng thủ trưởng các đơn vịcó liên quan phụ trách thi hành ra quyết định này./.

Nơi nhận: - Như Điều 5; - PTT Vũ Đức Đam (để b/c); - VPCP (để b/c); - các đ/c máy trưởng (để chỉ đạo); - Vụ KGVX VPCP, Vụ VĐXH quốc hội (để b/c); - bộ Tài chính, BHXHVN (để p/h); - Cổng TTĐT BYT, Tr. TTĐT cục QLKCB; - Lưu: VT, KCB.

BỘ TRƯỞNG Nguyễn Thị Kim Tiến

BỘTIÊU CHÍ

CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN VIỆT NAM(PHIÊNBẢN 2.0)(Banhành kèm theo ra quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm năm 2016 của cỗ trưởngBộ Y tế)

MỤCLỤC

NỘI DUNG

DANH MỤC 83 TIÊU CHÍ CHÍNH THỨC

1

QUAN ĐIỂM CHỦ ĐẠO CỦA BỘ TIÊU CHÍ

2

MỤC ĐÍCH BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ

3

MỤC TIÊU CỦA BỘ TIÊU CHÍ

4

QUAN ĐIỂM SỬ DỤNG BỘ TIÊU CHÍ

5

GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

6

CẤU TRÚC BỘ TIÊU CHÍ

7

SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ÁP DỤNG

8

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHÍ

9

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ

10

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

11

Ý NGHĨA CÁC NỘI DUNG CỦA TIÊU CHÍ VÀ 5 MỨC ĐÁNH GIÁ

PHẦN A.

HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI BỆNH

PHẦN B.

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC BỆNH VIỆN

PHẦN C.

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

PHẦN D.

HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG

PHẦN E.

TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ CHUYÊN KHOA

PHỤ LỤC

CÁC MẪU KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN VÀ TIÊU CHÍ BỔ SUNG ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM

PHỤ LỤC 1

MẪU BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

PHỤ LỤC 2

MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

PHỤ LỤC 3

MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

DANH MỤC 83 TIÊU CHÍ CHÍNH THỨC

STT

PHẦN, CHƯƠNG, MÃ SỐ, TÊN TIÊU CHÍ VÀ SỐ LƯỢNG

PHẦN A. HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI BỆNH (19)

CHƯƠNG A1. CHỈ DẪN, ĐÓN TIẾP, HƯỚNG DẪN NGƯỜI BỆNH (6)

1

A1.1

Người căn bệnh được hướng dẫn rõ ràng, đón rước và giải đáp khoa học, thay thể

2

A1.2

Người bệnh, bạn nhà bạn bệnh được chờ đón trong phòng đầy đủ tiện nghi với được vận chuyển phù hợp với tình trạng bệnh dịch tật

3

A1.3

Cải tiến các bước khám bệnh, đáp ứng nhu cầu sự chấp thuận người bệnh

4

A1.4

Bệnh viện bảo đảm các điều kiện cấp cứu fan bệnh kịp thời

5

A1.5

Người bệnh được gia công các giấy tờ thủ tục đăng ký, xét nghiệm bệnh theo như đúng thứ tự bảo đảm an toàn tính công bằng và nấc ưu tiên

6

A1.6

Người bệnh dịch được chỉ dẫn và bố trí làm xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò tính năng theo trình từ thuận tiện

CHƯƠNG A2. ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ NGƯỜI BỆNH (5)

7

A2.1

Người dịch điều trị nội trú được ở một bạn một giường

8

A2.2

Người dịch được thực hiện buồng dọn dẹp và sắp xếp sạch đang và khá đầy đủ các phương tiện

9

A2.3

Người bệnh được hỗ trợ vật dụng cá nhân đầy đủ, sạch mát sẽ, quality tốt

10

A2.4

Người bệnh được hưởng các tiện nghi bảo vệ sức khỏe, nâng cao thể trạng và chổ chính giữa lý

11

A2.5

Người tàn tật được tiếp cận không hề thiếu với những khoa, phòng và thương mại dịch vụ khám, chữa căn bệnh trong bệnh dịch viện

CHƯƠNG A3. ĐIỀU KIỆN CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH (2)

12

A3.1

Người dịch được điều trị trong môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp

13

A3.2

Người căn bệnh được khám và chữa bệnh trong khoa, phòng gọn gàng, phòng nắp

CHƯƠNG A4. QUYỀN VÀ LỢI ÍCH CỦA NGƯỜI BỆNH (6)

14

A4.1

Người dịch được tin báo và tham gia vào quy trình điều trị

15

A4.2

Người bệnh dịch được tôn trọng quyền riêng biệt tư

16

A4.3

Người bệnh được nộp viện tổn phí thuận tiện, công khai, minh bạch, thiết yếu xác

17

A4.4

Người dịch được thụ hưởng từ chủ trương xóm hội hóa y tế

18

A4.5

Người bệnh có chủ kiến phàn nàn, vướng mắc hoặc đánh giá cao được bệnh viện tiếp nhận, phản hồi, giải quyết kịp thời

19

A4.6

Bệnh viện tiến hành khảo sát, review sự chuộng người dịch và tiến hành các giải pháp can thiệp

PHẦN B. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC BỆNH VIỆN (14)

CHƯƠNG B1. SỐ LƯỢNG VÀ CƠ CẤU NHÂN LỰC BỆNH VIỆN (3)

20

B1.1

Xây dựng kế hoạch trở nên tân tiến nhân lực bệnh viện

21

B1.2

Bảo đảm và gia hạn ổn định con số nhân lực dịch viện

22

B1.3

Bảo đảm tổ chức cơ cấu chức danh nghề nghiệp và xác xác định trí bài toán làm của nhân lực bệnh viện

CHƯƠNG B2. CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC (3)

23

B2.1

Nhân viên y tế được đào tạo tiếp tục và vạc triển tài năng nghề nghiệp

24

B2.2

Nhân viên y tế được nâng cấp kỹ năng ứng xử, giao tiếp, y đức

25

B2.3

Bệnh viện bảo trì và vạc triển chắc chắn chất lượng nguồn nhân lực

CHƯƠNG B3. CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ VÀ ĐIỀU KIỆN, MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC (4)

26

B3.1

Bảo đảm chế độ tiền lương, chính sách đãi ngộ của nhân viên y tế

27

B3.2

Bảo đảm điều kiện làm việc và dọn dẹp và sắp xếp lao rượu cồn cho nhân viên y tế

28

B3.3

Sức khỏe, đời sống tinh thần của nhân viên cấp dưới y tế được thân yêu và cải thiện

29

B3.4

Tạo dựng môi trường thao tác tích cực và cải thiện trình độ chăm môn

CHƯƠNG B4. LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN (4)

30

B4.1

Xây dựng kế hoạch, chiến lược cải cách và phát triển bệnh viện và ra mắt công khai

31

B4.2

Triển khai thực hiện văn bản chỉ đạo giành cho bệnh viện

32

B4.3

Bảo đảm chất lượng nguồn nhân lực thống trị bệnh viện

33

B4.4

Bồi dưỡng, cách tân và phát triển đội ngũ lãnh đạo và thống trị kế cận

PHẦN C. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN (35)

CHƯƠNG C1. AN NINH, TRẬT TỰ VÀ AN TOÀN CHÁY NỔ (2)

34

C1.1

Bảo đảm an ninh, biệt lập tự dịch viện

35

C1.2

Bảo đảm bình yên điện cùng phòng cháy, chữa cháy

CHƯƠNG C2. QUẢN LÝ HỒ SƠ BỆNH ÁN (2)

36

C2.1

Hồ sơ bệnh lý được lập đầy đủ, thiết yếu xác, khoa học

37

C2.2

Hồ sơ bệnh án được làm chủ chặt chẽ, đầy đủ, khoa học

CHƯƠNG C3. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Y TẾ (2)

38

C3.1

Quản lý tốt cơ sở tài liệu và tin tức y tế

39

C3.2

Thực hiện tại các giải pháp ứng dụng technology thông tin trong quản lý và chuyển động chuyên môn

CHƯƠNG C4. PHÒNG NGỪA VÀ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN (6)

40

C4.1

Thiết lập và hoàn thành xong hệ thống kiểm soát và điều hành nhiễm khuẩn

41

C4.2

Xây dựng với hướng dẫn nhân viên cấp dưới y tế thực hiện các quy trình kiểm soát và điều hành nhiễm khuẩn trong căn bệnh viện

42

C4.3

Triển khai công tác và thống kê giám sát tuân thủ dọn dẹp tay

43

C4.4

Giám sát, review việc triển khai kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh dịch viện

44

C4.5

Chất thải rắn y tế được cai quản chặt chẽ, xử lý bình an và tuân thủ theo đúng quy định

45

C4.6

Chất thải lỏng y tế được thống trị chặt chẽ, xử lý bình yên và tuân thủ theo đúng quy định

CHƯƠNG C5. CHẤT LƯỢNG LÂM SÀNG (5)

46

C5.1

Thực hiện hạng mục kỹ thuật theo phân tuyến kỹ thuật

47

C5.2

Nghiên cứu giúp và triển khai áp dụng các kỹ thuật mới, cách thức mới

48

C5.3

Áp dụng những hướng dẫn tiến trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh dịch và triển khai những biện pháp giám sát chất lượng

49

C5.4

Xây dựng những hướng dẫn chẩn đoán với điều trị

50

C5.5

Áp dụng các hướng dẫn chẩn đoán và khám chữa đã ban hành và đo lường việc thực hiện

CHƯƠNG C6. HOẠT ĐỘNG ĐIỀU DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH (3)

51

C6.1

Hệ thống làm chủ điều chăm sóc được tùy chỉnh đầy đủ và vận động hiệu quả

52

C6.2

Người dịch được tứ vấn, giáo dục sức khỏe khi khám chữa và trước khi ra viện

53

C6.3

Người bệnh dịch được theo dõi, chăm lo phù hợp với tình trạng căn bệnh và phân cấp chăm sóc

CHƯƠNG C7. DINH DƯỠNG VÀ TIẾT CHẾ (5)

54

C7.1

Hệ thống tổ chức tiến hành công tác bồi bổ và ngày tiết chế được tùy chỉnh cấu hình đầy đủ

55

C7.2

Bảo đảm cơ sở vật chất triển khai công tác bồi bổ và ngày tiết chế

56

C7.3

Người bệnh dịch được tấn công giá, quan sát và theo dõi tình trạng dinh dưỡng trong thời gian nằm viện

57

C7.4

Người bệnh dịch được phía dẫn, tư vấn cơ chế ăn cân xứng với bệnh lý

58

C7.5

Người bệnh dịch được cung cấp chế độ dinh dưỡng cân xứng với bệnh tật trong thời gian nằm viện

CHƯƠNG C8. CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM (2)

59

C8.1

Bảo đảm năng lượng thực hiện những xét nghiệm theo phân đường kỹ thuật

60

C8.2

Thực hiện làm chủ chất lượng những xét nghiệm

CHƯƠNG C9. QUẢN LÝ CUNG ỨNG VÀ SỬ DỤNG THUỐC (6)

61

C9.1

Bệnh viện cấu hình thiết lập hệ thống tổ chức vận động dược

62

C9.2

Bảo đảm đại lý vật chất và các quy trình kỹ thuật cho vận động dược

63

C9.3

Cung ứng thuốc với vật bốn y tế tiêu tốn đầy đủ, kịp thời, bảo đảm chất lượng

64

C9.4

Sử dụng dung dịch an toàn, thích hợp lý

65

C9.5

Thông tin thuốc, theo dõi và report phản ứng ăn hại của thuốc kịp thời, không thiếu thốn và có chất lượng

66

C9.6

Hội đồng dung dịch và khám chữa được thiết lập và hoạt động hiệu quả

CHƯƠNG C10. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (2)

67

C10.1

Tích cực triển khai vận động nghiên cứu vớt khoa học

68

C10.2

Áp dụng công dụng nghiên cứu khoa học vào việc đổi mới chất lượng khám, chữa bệnh dịch và cải thiện hoạt động dịch viện

PHẦN D. HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG (11)

CHƯƠNG D1. THIẾT LẬP HỆ THỐNG VÀ CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG (3)

69

D1.1

Thiết lập hệ thống cai quản chất lượng căn bệnh viện

70

D1.2

Xây dựng, thực hiện kế hoạch cùng đề án cải tiến chất lượng

71

D1.3

Xây dựng văn hóa chất lượng bệnh viện

CHƯƠNG D2. PHÒNG NGỪA CÁC SỰ CỐ VÀ KHẮC PHỤC (5)

72

D2.1

Phòng ngừa các nguy cơ, tình tiết bất thường xảy ra với người bệnh

73

D2.2

Xây dựng khối hệ thống báo cáo, so sánh sự vậy y khoa và triển khai các phương án khắc phục

74

D2.3

Thực hiện các biện pháp phòng phòng ngừa để bớt thiểu những sự nuốm y khoa

75

D2.4

Bảo đảm xác định đúng chuẩn người bệnh dịch khi hỗ trợ dịch vụ

76

D2.5

Phòng ngừa nguy cơ người bệnh bị trượt ngã

CHƯƠNG D3. ĐÁNH GIÁ, ĐO LƯỜNG, HỢP TÁC VÀ CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG (3)

77

D3.1

Đánh giá đúng đắn thực trạng và chào làng công khai quality bệnh viện

78

D3.2

Đo lường với giám sát cải tiến chất lượng dịch viện

79

D3.3

Hợp tác cùng với cơ quan quản lý trong câu hỏi xây dựng công cụ, triển khai, report hoạt động làm chủ chất lượng bệnh dịch viện

PHẦN E. TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ CHUYÊN KHOA (4)

CHƯƠNG E1. TIÊU CHÍ SẢN KHOA

80

E1.1

Thiết lập khối hệ thống tổ chức quan tâm sản khoa và sơ sinh

81

E1.2

Hoạt động truyền thông media về sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ, trẻ con em

82

E1.3

Thực hành xuất sắc nuôi con bằng sữa mẹ

CHƯƠNG E2. TIÊU CHÍ NHI KHOA

83

E2.1

Bệnh viện tùy chỉnh cấu hình hệ thống tổ chức quan tâm nhi khoa

BỘTIÊU CHÍ

CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN VIỆT NAM

1.QUAN ĐIỂM CHỦ ĐẠO CỦA BỘ TIÊU CHÍ

Lấy người bệnh làtrung trọng điểm của chuyển động điều trị và siêng sóc, nhân viên cấp dưới y tế là chính yếu củatoàn bộ chuyển động khám, trị bệnh.

2.MỤC ĐÍCH BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ

Các tiêu chí chất lượngđược ban hành là bộ chế độ để các bệnh viện áp dụng tự reviews chất lượngtheo Điều 8 của Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12 tháng 7năm 2013; giao hàng cho các đoàn soát sổ của cơ quan làm chủ tiến hành review chấtlượng khám đa khoa theo định kỳ hằng năm hoặc hốt nhiên xuất.

Các tiêu chuẩn chất lượngbệnh viện là công cụ cho những đơn vị kiểm định chất lượng độc lập triển khai đánhgiá và triệu chứng nhận unique theo Điều 50, 51 của vẻ ngoài khámbệnh, chữa bệnh dịch số 40/2009/QH12; Điều 10, Điều 11 của Nghịđịnh số 87/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2011.

Bộ tiêu chí chất lượngbệnh viện việt nam năm 2016 được chỉnh sửa, bổ sung và nâng cấp một trong những tiêuchí, tè mục từ Bộ tiêu chuẩn đánh giá quality bệnh viện ban hành thí điểm theoQuyết định số 4858/QĐ-BYT ngày 3 mon 12 năm 2013 của bộ trưởng Bộ Y tế.

3.MỤC TIÊU CỦA BỘ TIÊU CHÍ

3.1. Mục tiêu tầm thường của Bộtiêu chí

Khuyến khích, định hướngvà thúc đẩy các bệnh viện triển khai các hoạt động đổi mới và nâng cao chất lượngnhằm cung ứng dịch vụ y tế an toàn, hóa học lượng, công dụng và mang lại sự hài lòngcho fan bệnh, tín đồ dân và nhân viên y tế, đồng thời tương xứng với bối cảnhkinh tế - buôn bản hội khu đất nước.

3.2. Mục tiêu ví dụ củaBộ tiêu chí

1. Cung ứng công thế đánhgiá thực trạng chất lượng bệnh viện Việt Nam.

2. Hỗ trợ cho các bệnhviện xác định được mức unique tại thời điểm reviews để thực hiện các hoạtđộng can thiệp nâng cao chất lượng bệnh viện.

3. Định phía chobệnh viện xác định vấn đề ưu tiên để cách tân chất lượng.

4. Hỗ trợ tư liệu, căncứ khoa học đến quy hoạch, đầu tư, cải tiến và phát triển bệnh viện.

5. Hỗ trợ tư liệu, căncứ khoa học cho việc xếp loại unique bệnh viện, thi đua cùng khen thưởng.

3.3. Ý nghĩa của cục tiêuchí

2. Là địa thế căn cứ để bệnh dịch việntriển khai các hoạt động đánh giá unique nhằm cung ứng dịch vụ y tế antoàn, chất lượng, hiệu quả, mang về sự hài lòng cao nhất cho người bệnh, ngườinhà tín đồ bệnh và nhân viên cấp dưới y tế.

3. Là công cụ, thước đođể khám đa khoa tự xác định được đang đứng ở chỗ nào trong hệ thống bệnh viện, thôngqua việc reviews chất lượng, bao gồm tự đánh giá, cơ quan quản lý và tổ chứckiểm định quality độc lập tiến công giá.

4. đóng góp phần từng bướcthay đổi cách nhìn của lãnh đạo bệnh viện, quản lý cần đào bới người căn bệnh vàphát triển nhỏ người.

5. Mỗi bước đưa hệthống dịch viện vn hội nhập quốc tế.

4.QUAN ĐIỂM SỬ DỤNG BỘ TIÊU CHÍ

Các bệnh viện sử dụngBộ tiêu chí như một phép tắc đo lường, “tấm gương” nhằm so sánh liên tục thựctrạng unique đang ở trong phần nào với những vấn đề đã có tác dụng được; ko chạy theothành tích, trường đoản cú xếp sinh sống mức chất lượng cao hoặc cao hơn thực tế hiện có mà ít quantâm đến các việc không làm được để đổi mới chất lượng.

Nếu vận dụng sai quan liêu điểm,mục đích của Bộ tiêu chí sẽ không xác định được thực trạng chất lượng, khôngbiết điểm mạnh, yếu nghỉ ngơi đâu; dẫn mang đến hệ quả không xác minh được hoặc khẳng định saivấn đề cần ưu tiên để cải tiến chất lượng. Về phương diện lâu dài, unique bệnh việnsẽ ngày càng sút đi, tín đồ bệnh đến càng ngày càng ít hơn, nguy cơ ảnh hưởng đến sựtồn tại của bệnh dịch viện.

5.GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

Trong cỗ tiêu chínày, các từ ngữ tiếp sau đây được phát âm như sau:

5.1. Chất lượng căn bệnh viện

Là toàn thể các khíacạnh tương quan đến người bệnh, fan nhà người bệnh, nhân viên y tế, năng lựcthực hiện chuyên môn kỹ thuật; các yếu tố đầu vào, yếu hèn tố chuyển động và kết quảđầu ra của hoạt động khám, trị bệnh.

Một số tinh tướng chấtlượng cơ sở y tế là năng lực tiếp cận dịch vụ, an toàn, tín đồ bệnh là trung tâm,hướng về nhân viên y tế, trình độ chuyên môn, kịp thời, tiện nghi, công bằng,hiệu quả…

5.2. Tiêu chí

Là các yếu tố cần sử dụng đểđo lường hoặc kiểm tra, giám sát và đo lường mức độ yêu mong cần giành được ở một cẩn thận cụthể của hóa học lượng.

Mỗi tiêu chuẩn là tậphợp danh mục những tiểu mục đề nghị kiểm tra, đo lường, đo lường bệnh viện về việctuân thủ hoặc ko tuân thủ; thỏa mãn nhu cầu hoặc không đáp ứng; đạt hoặc không đạt.

5.3. Chỉ số

Là điều khoản đo lườngmột khía cạnh rõ ràng của tiêu chí, được thể hiện bằng con số, tỷ lệ, tỷ số, tỷsuất…

Chỉ số được xem toánthông qua vấn đề thu thập, đối chiếu số liệu. Các chỉ số giúp tính toán và đã cho thấy mức độ chấtlượng đã có được của tiêu chí1.

Mỗi tiêu chí có thểcó một hoặc những chỉ số để review chất lượng2.

5.4. Mức (mức độ đánh giácủa tiêu chí)

Là những cấp độ hóa học lượngtừ thấp đến cao của một tiêu chuẩn cụ thể, tựa như như những bậc thang. Vào Bộtiêu chí này, mỗi tiêu chuẩn được chia thành 5 nấc độ nhận xét (có thể được xem như xéttương tự như 1 sao, 2 sao, 3 sao, 4 sao, 5 sao)

5.5. Tiểu mục (của tiêuchí)

Là các nội dung, hoạtđộng, kết quả… ví dụ cần review của một tiêu chí. Mỗi tiểu mục tiềm ẩn mộtnội dung một công việc, một chuyển động hoặc một hiệu quả đầu ra trả chỉnh. Từng tiểu mục được đánhgiá là đã đạt được hoặc ko đạt. Mộttiêu chí tập hợp những tiểu mục được khắc số thứ tự từ một đến hết. Mỗi mức độ chấtlượng có thể có một hoặc những tiểu mục khác nhau.

5.6. Ký hiệu

Trong bộ tiêu chínày, các ký hiệu “/” được quy định tương tự với chữ “hoặc” giữa trướcvà sau ký kết hiệu “/”, ví dụ khoa/phòng được đọc là khoa hoặc phòng.

Ký hiệu “/” đượcsử dụng trong những chỉ số như tỷ số, tỷ lệ… tương xứng với trường đoản cú “trên, hoặc chia”,ví dụ tỷ số bác sỹ/giường căn bệnh là số bác sỹ trên số giường bệnh.

6. CẤU TRÚC BỘ TIÊUCHÍ

6.1. Cấu trúc của bộ tiêuchí

Bộ tiêu chuẩn bao gồm83 tiêu chí chính thức, được chia thành 5 phần A, B, C, D, E:

- Phần A: đào bới ngườibệnh (19 tiêu chí)

- Phần B: phạt triểnnguồn lực lượng lao động (14 tiêu chí)

- Phần C: vận động chuyênmôn (35 tiêu chí)

- Phần D: cách tân chấtlượng (11 tiêu chí)

- Phần E: tiêu chí đặcthù siêng khoa (4 tiêu chí)

Mỗi phần A, B, C, D,E được tạo thành các chương. Trong mỗi chương có một vài tiêu chí (mỗi chươngcó thể được xem xét như là một trong tiêu chuẩn chỉnh chất lượng).

Bố cục của bộ tiêuchí được trình diễn theo sản phẩm công nghệ tự như sau:

- Phần: A, B, C, D, E

- Chương: A1, A2, B2,C3…

- Tiêu chí: A1.1, A1.2,B2.3, C5.4…

- Mức: 1, 2, 3, 4, 5.

- đái mục: 1, 2, 3,4, 5, 6…

Bộ tiêu chuẩn tiếp tụcđược bổ sung các tiêu chí khác để bao trùm toàn bộ các hoạt động của bệnh viện.

7. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍÁP DỤNG

1. Những bệnh viện áp dụngtoàn cỗ 79 tiêu chuẩn phần A, B, C, D để nhận xét và tính điểm ra mắt chất lượng.

2. Nếu cơ sở y tế hoàntoàn không tồn tại trang thiết bị bao gồm nguồn từ làng mạc hội hóa hoặc liên doanh, liên kếtthì ko áp dụng tiêu chí A4.4.

3. Các bệnh viện nhiều khoa,chuyên khoa có tiến hành khám, chữa bệnh sản, nhi áp dụng các tiêu chí chươngE1 và E2 và tính điểm công bố chất lượng.

4. Nếu bệnh dịch viện có chuyênkhoa sản nhưng mà không đỡ đẻ, không tồn tại giường điều trị nội trú thì áp dụng tiêuchí chương E1 để cải tiến chất lượng và không tính vào điểm chung.

5. Đối với những bệnhviện siêng khoa trọng điểm thần, nếu như có tiêu chí và tiểu mục nào không tương xứng vớiđối tượng tín đồ bệnh tâm thần thì ko áp dụng tiêu chuẩn đó, ví dụ tiêu chí A4.6về điều tra sự ưng ý người bệnh. Những tiểu mục không áp dụng được tính là đạt vàbệnh viện tinh thần cần giải trình vì sao không vận dụng cho đối tượng người tiêu dùng người bệnhtâm thần.

8. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNGĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHÍ

8.1. cục bộ các dịch việnNhà nước và tư nhân.

8.2. tổng thể các trung tâmy tế huyện có chức năng khám cùng điều trị fan bệnh nội trú: reviews chất lượnghoạt rượu cồn của khối điều trị. Trung chổ chính giữa y tế huyện không có giường căn bệnh nội trúkhông áp dụng Bộ tiêu chuẩn này.

8.3. Đối với khám đa khoa cótừ 2 cửa hàng trở lên:

a. Đánh giá hóa học lượngcho tổng thể các cơ sở.

b. Mỗi cơ sở tiến hànhđánh giá unique theo từng tiêu chuẩn và report kết trái của từng đại lý riêngbiệt.

c. Những cơ sở của bệnhviện nhận xét tiêu chí theo 3 team sau1:

+ Các tiêu chuẩn nhóm1: chỉ cơ sở 1 có; đoàn đánh giá tại cơ sở chủ yếu và sử dụng công dụng đánh giácủa đại lý chính cho các cơ sở phụ.

+ Các tiêu chí nhóm2: nhận xét chung tổng thể các cửa hàng 1, 2, 3… của bệnh viện và vận dụng kết quảchung tương tự nhau mang đến cơ sở bao gồm và những cơ sở phụ.

+ Các tiêu chuẩn nhóm3: Mỗi cơ sở có đặc điểm riêng; tấn công giá đơn nhất từng cơ sở và mỗi đại lý cókết trái riêng không giống nhau.

9. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNHGIÁ TIÊU CHÍ

9.1. Căn cứ tấn công giá

a. Dựa trên những văn bảnquy phi pháp luật, quy định, đưa ra quyết định của cơ làm chủ có thẩm quyền quy định.

b. Dựa trên những hoạt độngcủa khám đa khoa cần đánh giá và cải tiến chất lượng.

9.2. Năm mức đánh giá mộttiêu chí

Mỗi tiêu chuẩn đề cậpmột vấn đề xác định, được xây dừng dựa trên năm bậc thang chất lượng (nămmức độ tấn công giá).Một tiêuchí xem xét các khía cạnh toàn vẹn của một vấn đề, bao hàm các nội dung về yếutố cấu trúc, yếu tố quy trình thực hiện và tác dụng đầu ra. Năm nấc độ hóa học lượngnhư sau:

- nút 1: quality kém(chưa thực hiện, không tiến hành cải tiến chất lượng hoặc phạm luật văn bạn dạng quypháp luật, quy chế, quy định, quyết định).

- nút 2: chất lượngtrung bình (đã tùy chỉnh cấu hình một số yếu tố đầu vào).

- mức 3: quality khá(đã hoàn thiện rất đầy đủ các yếu tố đầu vào, có hiệu quả đầu ra).

- nấc 4: quality tốt(có kết quả đầu ra tốt, bao gồm nghiên cứu, đánh giá lại các bước và tác dụng đãthực hiện)

Mức 5: unique rấttốt (có kết quả đầu ra tốt, gồm áp dụng tác dụng đánh giá, phân tích vào cảitiến chất lượng, tiếp cận với chất lượng bệnh viện những nước trong khu vực hoặccác nước tiên tiến trên nỗ lực giới).

9.3. Nguyên tắc tấn công giátiêu chí

1. Mỗi tiêu chí được đánhgiá chia theo 5 mức, bao gồm từ mức 1 đến mức 5.

2. Tiêu chuẩn được xếpở mức 1 nếu như có bất kỳ một tè mục nào trong khoảng 1.

3. Tiêu chuẩn được xếpở nút 2 nếu:

a. Không có tiểu mục nàotrong mức 1.

b. Đạt được toàn bộcác tiểu mục trong khoảng 21.

4. Tiêu chuẩn được xếpở nút 3 nếu:

a. Đạt được nấc 2.

b. Đạt được toàn bộcác đái mục trong vòng 3.

5. Tiêu chuẩn được xếpở nấc 4 nếu:

a. Đạt được mức 3.

b. Đạt được toàn bộcác đái mục trong mức 4.

6. Tiêu chuẩn được xếpở nút 5 nếu:

a. Đạt được mức 4.

b. Đạt được toàn bộcác tiểu mục trong mức 5.

9.4. Nguyên tắc đánh giácác đái mục

1. Mỗi một đái mục củatiêu chí được review là “đạt” hoặc “không đạt”(riêng những tiểu mục trong vòng 1 (mang nghĩa âm tính) được nhận xét là “”hoặc “không”).

2. Một tiểu mục được đánhgiá là “đạt” cần vâng lệnh triệt nhằm theo nguyên tắc: “hoặckhông, hoặc tất cả”2.

3. Phạm vi thời gian đánhgiá:

a. Tại thời khắc đánhgiá

b. Trong tầm 1 nămtrước thời điểm đánh giá

4. Mỗi tiêu chuẩn đượctính mốc trong 1 năm nếu không tồn tại các yêu cầu ví dụ về mặt thời gian (từ 1/10năm trước mang đến 30/9 năm sau); hoặc tính từ ngày 1/10 của năm kia đến thời điểmđánh giá. Lấy ví dụ như tiêu chí mọi cá nhân một giường, nếu như có ngẫu nhiên 1 giường căn bệnh cóhiện tượng ở ghép 3 bạn trong khoảng thời gian từ 1/10 năm trước đến 30/9năm sau thì xếp tiêu chuẩn này ở mức 1.

5. Các tiểu mục đề nghị phỏngvấn chủ kiến của nhân viên cấp dưới y tế/người căn bệnh được đánh giá là đạt nếu phỏng vấn ítnhất 7 bạn và bao gồm từ 5 người trở lên vấn đáp đồng ý1.

6. Các tiểu mục nên đánhgiá bệnh dịch án, hồ sơ… được reviews là đạt nếu kiểm soát ngẫu nhiên ít nhất 7 mẫuvà gồm 5 mẫu mã trở lên đạt yêu thương cầu.

9.5. Phương thức tấn công giácác tiểu mục của tiêu chí

1. Quan sát thựctrạng, quan sát và theo dõi hoạt động.

2. Tra cứu vớt sổ sách,máy tính, văn bản, nhật ký, tài liệu, số liệu…

3. Kiểm tra, bỏng vấnnhanh nhân viên y tế/người bệnh/người nhà người bệnh.

Xem thêm: Danh Sách Bác Sĩ Bệnh Viện Nhi Đồng 2, Website Bệnh Viện Nhi Đồng 2

9.6. Phương châm áp dụngđánh giá cỗ tiêu chí

a. Không làm lơ những việc chưalàm được.

b. Không đậy giấu mọi saiphạm (nếu có)

c. Đánh giá chỉ nhưngkhông “đánh đồng” (bệnh viện chưa đạt chất lượng tốt ko được đánh giá tươngđương căn bệnh viện gồm “chất lượng vàng”).

10.KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

10.1. Tính điểm tiêuchí

Tiêu chí được đánhgiá đạt tới mức nào được xem điểm khớp ứng với mức kia (mỗi tiêu chí có cực hiếm từ1 mang đến 5 điểm).

10.2. Áp dụng hệ sốcho một trong những tiêu chí

Điểm đánh giá tiêuchí của chương C3 (Công nghệ tin tức y tế) cùng chương C5 (Chất lượng lâm sàng)được nhân với hệ số 2 khi tính điểm review trung bình. Cỗ Y tế rất có thể áp dụngviệc tính hệ số với các chương khác với phân công cho Cục cai quản Khám, chữabệnh được đặt theo hướng dẫn rõ ràng cho từng năm nếu bắt buộc thiết.

10.3. Tác dụng đánhgiá quality chung

Điểm quality chungcủa khám đa khoa được tính là vấn đề trung bình thông thường của toàn bộ các tiêu chuẩn ápdụng đánh giá:

Cộng tổng cộng điểm củatất cả các tiêu chuẩn (riêng C3 và C5 nhân điểm cùng với 2) chia cho toàn bô tiêu chícó áp dụng reviews cộng thêm 7 tiêu chuẩn chương C3 cùng C5.

Điểm quality chungđược thực hiện để chào làng mức chất lượng của bệnh viện có được và so sánh vớicác khám đa khoa khác trên phạm vi địa phương và toàn quốc.

11.Ý NGHĨA CÁC NỘI DUNG CỦA TIÊU CHÍ VÀ 5 MỨC ĐÁNH GIÁ

Mã số tiêu chí

Mã số tiêu chí: được khắc số theo mã của chương và thứ tự tiêu chí

Tên tiêu chí: mô tả nội dung chuyển động hoặc đích cần hướng tới

Căn cứ lời khuyên và ý nghĩa

● đưa tin tiêu chí xuất phát từ những văn bạn dạng nào.

● cung cấp tin tại sao cần tiến hành tiêu chí này.

● Ý nghĩa, ảnh hưởng với bạn bệnh, nhân viên y tế và căn bệnh viện.

Các lan can chất lượng

Mức 1

1. Đánh giá những hiện tượng vi phạm, không nên phạm.

2. Chưa tồn tại hoạt động cố gắng thể.

Mức 2

3. Là những vụ việc tối thiểu, ko thể không có với fan bệnh.

4. Là phần đông việc mang tính chất cấp bách, bắt buộc làm hoặc khắc phục và hạn chế ngay.

5. Là những vụ việc thiết thực, “sát sườn” với những người bệnh và nhân viên cấp dưới y tế.

Mức 3

6. Đánh giá việc triển khai đúng các các văn phiên bản quy bất hợp pháp luật.

7. Đánh giá việc tiến hành đúng những hướng dẫn của ngành.

8. Là rất nhiều tiêu chuẩn cơ phiên bản cần dành được của chất lượng Việt Nam.

9. Là những câu hỏi cần thực hiện được trong vòng 1, 2 năm với tất cả các bệnh dịch viện: không rành mạch Nhà nước - tư nhân, nhiều khoa - chuyên khoa, con đường trên - con đường dưới, hạng cao - hạng thấp.

Mức 4

10. Là số đông việc có thể thực hiện tại được trong khoảng 1, 2 hoặc 3 năm.

11. Thời gian xong mức 4 (và 5) phụ thuộc vào vào quy mô, điều kiện, khả năng, cường độ quan tâm, ý chí chỉ đạo và quyết trung ương của tập thể căn bệnh viện.

12. Là đích hướng về trong giai đoạn thời gian ngắn (1 mang đến 3 năm) để khám đa khoa phấn đấu, nhằm mục tiêu mục đích hỗ trợ dịch vụ có quality tốt hơn cho người bệnh.

13. Gồm thể chưa có trong các văn bạn dạng nhưng cần thiết phải làm cho để cải thiện chất lượng bệnh dịch viện.

Lưu ý: nấc 4 tựa như như “câu hỏi thi dành cho học sinh khá với giỏi”.

Mức 5

● Là những câu hỏi khó triển khai nhưng chưa hẳn không thể triển khai được.

● Là đa số mục tiêu lâu dài cần phấn đấu tích cực, chắc chắn và liên tiếp trong 2, 3, 5 năm hoặc lâu dài nữa.

● bộ Y tế ko yêu ước bắt buộc các bệnh viện phải có được mức 5.

● nhắm tới các tiêu chuẩn cấp quốc tế.

● khôn xiết khó triển khai nếu không học tập, nâng cao kiến thức về cai quản chất lượng, đổi mới quan điểm, tư duy về review và đổi mới chất lượng.

● giúp sàng lọc, bóc tách biệt, tôn vinh những cơ sở y tế thực sự tất cả “chất lượng vàng” với bệnh viện chưa đạt chất lượng tốt.

● hoàn toàn có thể các việc tựa như đã được tiến hành tại các Bộ, ngành không giống hoặc cần cải tiến và phát triển tiến tới xu thế hội nhập quốc tế.

● Giúp căn bệnh viện bắt gặp đích cần hướng tới và tưởng tượng được nạm nào là một trong bệnh viện thực sự có unique tốt.

Lưu ý:

● mức 5 tương tự như “câu hỏi thi dành cho học sinh xuất sắc xuất sắc”.

● khám đa khoa xem xét nút 5 là đích cần hướng về của một khám đa khoa hiện đại, chất lượng cao trong tương lai, tuy vậy bệnh viện đề xuất tập trung giải quyết những sự việc cấp bách đang còn ở nấc 1, 2.

● Nếu cơ sở y tế xem xét khả năng và tự nhận xét có unique tốt, xuất sắc (hoặc 5 sao, cung cấp quốc tế…) thì nên quan trung ương đầu tư, cố gắng để đạt tới 5.

Ghi chú

● trả lời phạm vi áp dụng.

● hỗ trợ tóm tắt tin tức về mọi khái niệm mới, vấn đề mới.

● phân tích và lý giải những điều không rõ, chú ý những vấn đề rất có thể vướng mắc.

LƯU Ý:

- nút 4, 5 được đặtra với những yêu mong cao như đích để những bệnh viện hướng tới, không thoải mái và tự nhiên đạtđược tức thì trong 1, 2 năm.

- nút 4, 5 ko tựnhiên đạt được nếu như không thực hiện không thiếu 3 ngôn từ sau:

a. Không thay đổi quanđiểm, bốn duy về đánh giá unique bệnh viện;

b. Không học tập tập,nâng cao kiến thức, trình độ về quản lý chất lượng;

c. Không nỗ lực,quyết tâm và đầu tư chi tiêu các nguồn lực cho cách tân chất lượng.

PHẦN A. HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI BỆNH

CHƯƠNGA1. CHỈ DẪN, ĐÓN TIẾP, HƯỚNG DẪN NGƯỜI BỆNH

A1.1

Người dịch được hướng dẫn rõ ràng, đón rước và trả lời khoa học, cố gắng thể

Căn cứ khuyến cáo và ý nghĩa

● bệnh viện chỉ dẫn, giải đáp rõ ràng, núm thể cho những người bệnh sẽ làm cho giảm thời hạn đi khám chữa bệnh, bớt tình trạng quá tải và nâng cao mức độ chấp nhận người bệnh.

● thực trạng có một số bệnh viện chỉ dẫn không rõ ràng, đầy đủ, gây cạnh tranh khăn cho những người bệnh trong việc tìm đến bệnh viện và những khoa/phòng.

Các cầu thang chất lượng

Mức 1

1. Thiếu biển lớn hiệu bệnh viện hoặc biển cả hiệu bị mất chữ, mất nét, méo, xệ.

2. Chưa xuất hiện bàn/quầy và nhân viên cấp dưới đón tiếp, hướng dẫn fan bệnh.

3. Tầm giá trông xe ghi không ví dụ hoặc có tín hiệu tẩy xóa, biến hóa liên tục.

4. Tầm giá trông xe cộ thu cao hơn nữa giá theo những quy định hiện hành.

Mức 2

5. Hải dương hiệu bệnh viện tại cổng thiết yếu và cổng đón fan bệnh đầy đủ, rõ ràng, vẫn tồn tại chữ hoặc mất nét, méo, xệ.

6. Trong phạm vi tự 50 - 500m gồm biển báo bệnh viện tại trục con đường chính tìm hiểu cổng bao gồm (cổng số 1) của căn bệnh viện.

7. Trước những lối rẽ trường đoản cú đường chính vào đường nhỏ dại có đại dương báo bệnh viện (trong trường hợp cơ sở y tế không nằm ở trục mặt đường chính).

8. Cổng cơ sở y tế được đánh số: nếu bệnh viện bao gồm một cổng không đánh số; nếu có từ 2 cổng trở lên thì cổng chính đảm nhiệm người bệnh ghi rõ “Cổng số 1”. Các cổng phụ ghi rõ từng số theo một chiều thống nhất từ trái sang bắt buộc hoặc từ nên sang trái. Đối với cổng nội bộ có hướng dẫn rõ ràng “cổng nội bộ cho nhân viên cấp dưới bệnh viện”.

9. Có biển báo chỉ dẫn đến bãi trông giữ xe trong khuôn viên bệnh viện hoặc quanh đó khuôn viên (nếu có); đồng thời gồm biển thông báo “đã đầy xe” hoặc “không nhận trông xe” ví dụ ngay từ bỏ cổng căn bệnh viện, tương xứng với sức cất của kho bãi trông giữ xe theo từng thời điểm.

10. Có bàn hoặc quầy đón tiếp, phía dẫn tín đồ bệnh.

11. Bàn tiếp đón ở đoạn thuận tiện cho tất cả những người bệnh tiếp cận, tất cả biển hiệu rõ ràng.

12. Bàn tiếp đón có nhân viên cấp dưới y tế (mặc đồng phục với mang biển cả tên hoặc treo băng vải để tín đồ bệnh dễ dấn biết) trực liên tiếp (trong giờ đồng hồ hành chính) tiếp đón, chỉ dẫn và giải đáp cho tất cả những người bệnh.

Mức 3

13. Trong phạm vi từ bỏ 50 - 500m có biển báo khám đa khoa tại khá đầy đủ các hướng đến bệnh viện hoặc tại các lối rẽ đến cơ sở y tế (đối với bệnh viện nằm trong thành phố có hải dương báo trên trục đường chính hướng đến bệnh viện).

14. Các điểm trông giữ xe phía trong khuôn viên dịch viện có biển báo rõ ràng.

15. Địa điểm trông duy trì xe vật dụng và xe đạp có oắt con giới phân khu vực riêng bằng hàng rào, dây chắn…

16. Địa điểm trông giữ ô tô có hướng dẫn trông giữ xe hơi (nếu tất cả cần phía dẫn những chiều vào - ra hoặc lên - xuống bởi vạch đánh hoặc đại dương hướng dẫn).

17. Thời gian trông giữ xe được ghi cầm cố thể.

18. Giá bán trông duy trì xe được phân tách theo thời gian trong ngày (ngày-đêm hoặc giờ), được ra mắt rõ ràng, cụ thể (không gạch xóa) và không cao hơn giá bán theo các quy định hiện tại hành (của chính phủ nước nhà và tổ chức chính quyền địa phương), hoặc miễn phí.

19. Biển báo giá tiền trông giữ lại xe (hoặc miễn phí) được treo, đặt ở vị trí thắt chặt và cố định ở khu vực dễ quan sát thấy.

20. Bảo đảm an toàn thu tiền trông giữ xe không tốt hơn giá đang niêm yết của căn bệnh viện.

21. Bao gồm sơ đồ cơ sở y tế cụ thể, chú thích, chỉ dẫn rõ ràng tại địa điểm dễ quan liền kề ở khu vực cổng chính và khoa khám bệnh; có dấu hiệu hoặc hướng dẫn vị trí tín đồ xem sơ đồ sẽ đứng tại đoạn nào vào sơ đồ; chữ viết đầy đủ kích thước cho những người có thị lực thông thường (2 mắt gồm thị lực từ bỏ 7/10 trở lên) phát âm được ở khoảng cách 3 mét.

22. Những tòa nhà được lưu lại theo chữ viết hoa ( A, B, C…), hoặc số 1, 2, 3… hoặc thương hiệu khoa (khoa Nội, khoa Ngoại…) rõ ràng, về tối thiểu rất đầy đủ các khía cạnh trước của tòa án nhân dân nhà và những mặt sau (nếu bắt gặp được vào khuôn viên căn bệnh viện).

23. Có không hề thiếu bàn hoặc quầy đón tiếp, hướng dẫn bạn bệnh tại toàn bộ các cổng có mừng đón người bệnh.

24. Trước lối vào từng khoa/phòng bao gồm biển thương hiệu khoa cụ thể và dễ nhìn, có sơ vật khoa, miêu tả rõ số phòng, vị trí phòng trong khoa.

25. Số buồng dịch được khắc số theo luật lệ thống tốt nhất do bệnh viện tự quy định, thuận lợi cho việc tìm và đào bới kiếm.

26. Biển số buồng căn bệnh và biển chỉ dẫn số phòng bệnh tại đoạn dễ nhìn.

Mức 4

27. Ô tô, xe máy, xe đạp được đỗ đúng nơi mức sử dụng của dịch viện

28. Cầu thang bộ và thang sản phẩm (nếu có) được đánh số rõ ràng, theo trình thoải mái bệnh viện trường đoản cú quy định.

29. Trong thang máy bao gồm biển ghi thông tin những khoa, chống của từng tầng và số thang sản phẩm để fan bệnh thuận tiện, an toàn khi dịch chuyển (nếu bệnh dịch viện không có thang máy được tính là đạt).

30. Trước mỗi cửa phòng khám, chữa bệnh tất cả bảng tên những bác sỹ, điều chăm sóc phụ trách.

31. Khoa thăm khám bệnh gồm vạch màu hoặc che dấu hiệu, chữ viết… được dán hoặc gắn, sơn kẻ dưới sàn bên hướng dẫn fan bệnh mang lại các vị trí thực hiện các công việc khác nhau như đến phòng xét nghiệm, chụp X-Quang, cực kỳ âm, năng lượng điện tim, nộp viện phí, khu vệ sinh…(nếu các phòng xét nghiệm, chụp X-Quang, rất âm, viện phí… nằm ở tòa công ty khác với khoa khám căn bệnh thì cần có chỉ dẫn bằng bề ngoài khác rõ ràng, nạm thể).

Mức 5

32. Có không hề thiếu sơ đồ khám đa khoa tại những điểm giao nhau chính trong căn bệnh viện; có tín hiệu hoặc chỉ dẫn vị trí fan xem sơ đồ sẽ đứng ở chỗ nào trong sơ đồ.

33. Mong thang của tòa án nhân dân nhà ghi rõ phạm vi của khoa cùng phạm vi số phòng.

34. Biển tên khoa/phòng được viết bằng tối thiểu hai trang bị tiếng Việt, Anh trên phạm vi toàn khám đa khoa (có thể thêm tiếng thứ bố tùy nhu yếu bệnh viện).

35. Áp dụng thẻ năng lượng điện tử và máy tính giá chi phí trông giữ lại xe máy, xe hơi hoặc bệnh

viện trông xe miễn phí.

A1.2

Người bệnh, bạn nhà fan bệnh được chờ đợi trong phòng khá đầy đủ tiện nghi với được vận chuyển tương xứng với tình trạng bệnh dịch tật

Căn cứ đề xuất và ý nghĩa

● bạn bệnh đến một số trong những bệnh viện khám chữa bệnh chưa được đón rước chu đáo, ghế ngồi, sảnh đợi thiếu, gây mệt mỏi thêm cho người bệnh.

Các bậc thang chất lượng

Mức 1

1. Không có phòng hoặc sân chờ cho những người bệnh và tín đồ nhà tín đồ bệnh trên khu đi khám bệnh.

2. Ghế hỏng hoặc không có ghế tại phòng hoặc sảnh chờ khu thăm khám bệnh.

Mức 2

3. Tất cả phòng hoặc sảnh chờ cho người bệnh và tín đồ nhà người bệnh.

4. Mái nhà khu chờ khám bệnh bảo đảm cách nhiệt tốt giữa trong nhà và xung quanh trời, nếu như mái tôn hoặc tấm lợp xi-măng bảo đảm có tự 2 lớp trở lên.

5. Sẵn có tối thiểu một cáng hoặc giường di động tất cả bánh xe pháo tại khoanh vùng khám căn bệnh để vận chuyển tín đồ bệnh.

Mức 3

6. Phòng đợi hoặc sảnh đợi khám bệnh bảo vệ thoáng mát mùa hè; kín gió và nóng vào mùa đông.

7. Phòng chờ hoặc sảnh ngóng đủ số chỗ ngồi cho tối thiểu 10% số lượt tín đồ bệnh đến khám vừa phải trong một ngày (dựa trên số liệu tổng lượt đi khám trung bình/ngày).

8. Gồm ti-vi cho những người bệnh xem trên phòng chờ hoặc sảnh chờ.

9. Fan bệnh nặng nề được vận động bằng các phương tiện chuyên chở và có nhân viên y tế đưa đi làm các xét nghiệm cận lâm sàng tại khoa đi khám bệnh.

10. Phòng đợi hoặc sân chờ gồm đủ số lượng quạt (hoặc điều hòa) chuyển động thường xuyên, hoặc đảm bảo nhiệt độ đam mê hợp cho tất cả những người bệnh trường đoản cú 22 mang lại 28 độ C. (đối với khám đa khoa chuyên khoa lao phổi hoặc truyền nhiễm đường hô hấp không sử dụng điều hòa).

11. Kiến tạo và áp dụng tiến trình sàng lọc, cách ly fan bệnh truyền nhiễm trong các vụ dịch.

12. Trong thời điểm những vụ dịch, dịch viện sắp xếp khu sàng lọc, phân loại và vận chuyển tín đồ bệnh truyền lây lan ngay tại quanh vùng đón tiếp.

Các đái mục sau áp dụng cho khám đa khoa có triển khai khám, chữa bệnh dịch truyền lây lan (trừ bệnh viện lao):

13. Bạn bệnh truyền nhiễm mặt đường hô hấp sau khi sàng thanh lọc được vào khu vực chờ riêng.

14. Tất cả buồng thăm khám riêng cho những người bệnh truyền nhiễm đường hô hấp sau khi đã được sàng lọc.

Mức 4

15. Có khảo sát điều tra lại với mua vấp ngã sung, sửa chữa ghế chờ cho những người bệnh tại khoanh vùng chờ tưng năm một lần (nếu nên thiết).

16. Phòng hóng đủ nơi cho buổi tối thiểu 20% số lượt người bệnh cho khám vừa phải trong một ngày (dựa trên số liệu tổng lượt đi khám trung bình trong ngày).

17. Tiến hành khảo gần kề theo chu trình trên phạm vi toàn khám đa khoa và lập danh sách các vị trí, đo lường và thống kê nhu mong (ước tính số lượt fan bệnh hóng và con số cần đặt ghế ngóng dự kiến) tại hầu như nơi có người bệnh và tín đồ nhà tín đồ bệnh phải chờ đợi (nơi trả tác dụng xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng, nộp tiền, hành lang, sảnh chờ…).

18. Toàn bộ lối đi giữa những khối đơn vị trong căn bệnh viện tất cả mái hiên bịt nắng, mưa.

19. Bạn bệnh nặng nề được nhân viên y tế đưa đi làm các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò tính năng trên phạm vi toàn bệnh dịch viện.

Mức 5

20. Phòng ngóng khu thăm khám bệnh tất cả điều hòa vận động thường xuyên, bảo đảm nhiệt độ đam mê hợp cho những người bệnh (từ 22 cho 28 độ C). (đối với khám đa khoa chuyên khoa lao phổi hoặc truyền nhiễm con đường hô hấp khu khám bệnh thông thoáng, không thực hiện điều hòa).

21. Hàng năm khảo sát, lập planer và đầu tư bổ sung kịp thời: ghế chờ, quạt, ổn định và những phương một thể truyền thông cho tất cả những người bệnh (nếu yêu cầu thiết) tại các khoanh vùng chờ trong bệnh dịch viện.

22. Toàn thể lối đi giữa những khối bên trong cơ sở y tế được thiết kế, sửa chữa thay thế kịp thời, các địa điểm tiếp nối có chiến thuật vật lý nh